Yhteystiedot

Oulunseudun Eteläpohjalaiset
Punaherukkakuja 4
90460 Oulunsalo
050-3678479

Oulunseudun Eteläpohjalaiset ry 
Säännöt

Nimi ja kotipaikka

 1.  Yhdistyksen nimi on Oulunseudun Eteläpohjalaiset ry ja kotipaikka on Oulun kaupunki.

 

Tarkoitus ja toiminta

2.  Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Etelä-Pohjanmaalta Ouluun ja lähikuntiin siirtyneiden ja edellä mainittujen sukujuurista polveutuvien henkilöiden ja heidän perheittensä sekä edellä mainituista alueista kiinnostuneiden ihmisten yhdyssiteenä. Yhdistys edistää kotiseudun entisyyden ja nykyisyyden tuntemusta sekä myönteisen kuvan muodostumista Etelä-Pohjanmaan alueesta.

3.  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- toimeenpanee kokouksia, neuvottelu-, esitelmä-, seurustelu- ja juhlatilaisuuksia sekä jäsenilleen retkiä ja opintomatkoja.
- harjoittaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa.

Jäsenistö

4.   Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö, joka täyttää 2.§:n 1. momentin vaatimukset ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.
Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.
Yhdistyksen kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät ja säännöt ja maksaa vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Hallitus pitää lain mukaista jäsenluetteloa yhdistyksen jäsenistä.

5.   Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6.  Kunniajäseneksi yhdistys voi hallituksen esityksestä kokouksessaan kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

7.   Kunniapuheenjohtajakseen yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua entisen puheenjohtajan, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Kokoukset

8.  Yhdistyksen varsinainen vuosikokous pidetään maaliskuussa.
Hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, hallitus on velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa.
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla niistä yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai kirjeitse jokaiselle jäsenelle.
Kokouskutsu on toimitettava neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

9.  Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on kokouksissa puhe- ja äänioikeus, mutta heillä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

10. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus sekä päätetään sen hyväksymisestä.
4. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.
5. Hyväksytään kulumassa olevan vuoden toimintasuunnitelma.
6. Määrätään kuluvan vuoden jäsenmaksut
7. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.
8. Hyväksytään kulumassa olevan vuoden talousarvio.
9. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.
10. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle.
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varahenkilöt tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa.
12. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista on tehty esitys hallitukselle kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kokoukselle esittää.

Hallitus

11. Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valittavat kahdeksan (8) jäsentä, joista puolet on erovuorossa. Jäsenten erovuorot valitaan ensin arvan ja sitten vuoron mukaan.
   Hallituksen puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kuuden (6) vuoden ajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin  ja taloudenhoitajan. Viimemainittu voidaan kutsua hallituksen ulkopuolelta. Lisäksi hallitus voi kutsua muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme (3) jäsentä sitä vaatii. Kokous on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään neljän (4) jäsenen läsnä ollessa. Kutsu hallituksen kokoukseen on annettava seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

Nimenkirjoittajat

12.  Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.


Talous

13.  Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle kaksi (2) viikkoa  ennen vuosikokousta.

14. Yhdistyksellä on toiminnan tukemiseksi oikeus ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä testamentteja, omistaa ja hallita toimintaa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa sekä asianomaisella luvalla toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräystä.


Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
15.  Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa. Muutosehdotuksen on tällöin tullakseen hyväksytyksi saatava puolet (½) annetuista äänistä.

16.  Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa yhdistyksen peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään kuukausi. Ehdotuksen, tullakseen hyväksytyksi, on saatava kummassakin kokouksessa kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista  äänistä.

17.  Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljelle jääneett varat luovutettava yhdistyksen päämääriä edistäviin tarkoituksiin purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.